Ἐγκύκλιος Χριστούγεννων 2009

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Χριστός γεννάται δοξάσατε!

Όταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστος ευδόκησε να γεννηθή από την Παναγία Θεοτόκο Μαριάμ στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας, όλη η κτήσις προσέφερε τιμή και προσκύνησι–η γη το σπήλαιο, οι ουρανοί τον αστέρα, τα άλογα ζώα την φάτνη, και οι άγγελη την δοξολογία. Οι Μάγοι, ακολουθούντες τον αστέρα, ήλθαν απο την Περσία για να βρουν τον Ήλιον της Δικαιοσύνης Χριστον τον Θεόν, για να Τον προσκυνήσουν και να Του προσφέρουν τα τίμια τους δώρα–το χρυσό, το λίβανο, και την σμύρναν.

Και εμείς, αγαπητά τεκνα εν Χριστώ, τι θα προσφέρουμε στον Σωτήρα Χριστό; Ας προσφέρομε την αγάπη μας, που εκφράζεται με μία θεάρεστη ζωή, με μία ζωή αρετής και δικαιωσύνης σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο μας διδάσκει να αγαπούμε τον πλησίον μας, να αγαπούμε ακόμη και τους εχθρούς μας, και να προσευχόμαστε για αυτούς που μας αδικούν και μας διώκουν. Το Ευαγγέλιο είναι ο νόμος της αγάπης.

«Εν τούτω εστίν η αγάπη, ουχ ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεον, αλλ’ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον υιόν αυτόυ ιλασμόν περί των αμαρτιών ημών.» (Α’ Ιωάννου 4, 10)

Με την γέννησι του Χριστού ο κόσμος αναγεννήθηκε, αναπλάστηκε η ανθρώπινη φύσις, και καταργήθηκε το μεσότοιχον της έχθρας που χώριζε το γένος των ανθρώπων από τον θεό. Η ενσάρκωσις του Θεού Λόγου ήταν υπερτέλεια έκφρασις θείου έρωτα και αγάπης. Γιαυτό γράφει «εν τούτω εφανερώθη η αγάπη του θεού εν ημίν, ότι τον υιόν αυτου τον μονογενή απέσταλκεν είς τον κόσμον ίνα ζήσωμεν δι΄αυτού.» (Α’ Ιωάννου 4, 9)

Ο Κύριος ήλθε στον κόσμο για να μας σώσει, αλλα η σημερινή ανθρωπότητα έχει αποστραφεί από τον ίδιο τον Σωτήρα της. Δεν θέλει να ακούσει τις διδασκαλίες Του και να ακολουθήσει τις εντολές Του. Ενώ καλείται σε θείο γεύμα, προγεύεται με τραγικό τρόπο την κόλαση με την λατρεία του εαυτού της και την κυριαρχία της ιδιοτέλειας, της πλάνης, του μίσους, του ψεύδους, και της ακολασίας. Ενώ την περιμένει ουράνιος νυμφίος, εντρυφά σε αισχρές επιθυμίες και σε κτηνώδη πάθη. Αλλά την φρικτή ημέρα της κρίσεως θα δικαστεί για της πράξεις της και θα κριθεί κατά τον νόμο του Χριστού.

Ας έχουμε, λοιπόν, όλα αυτά υπ΄όψει μας και ας προσφέρουμε στον σαρκωθέντα Θεό αντί χρυσό καθαρή καρδιά, αντί λίβανο φλογερή προσευχή, και αντί σμύρνα έργα αγάπης και ελεημοσύνης. Ο Κύριος να μας αξιώση να Τον δοξάζουμε με γνήσια και αγγελική χαρά όχι μονο σ΄αυτήν την πρόσκαιρη ζωή αλλά και στην αιώνια! Ετσί, θα ψάλουμε ακατάπαυστα με τούς αγγέλους τον ύμνο «Δόξα εν υψίστοις Θεό, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία!»

Η χάρις και η ειρήνη του σαρκωθέντος Κυρίου μας ας είναι μαζί Σας πάντοτε. Αμήν.

+ ο Αμερικής Παύλος

Orthodox Awareness

Hero-Worshipping: the Sickness of our Holy Struggle

“Trust ye not in princes, in the sons of men, in whom there is no salvation.”
(Psalm 145:3)

We mustn’t have absolute trust in human beings for our salvation, no matter what dignity they have. Human beings are changeable. Today they are saints, tomorrow—deniers. Today—sinners, tomorrow—righteous. We must have absolute trust in God, and in Him we must base our hopes of salvation. “Blessed is he of whom the God of Jacob is his help, whose hope is in the Lord his God” (Psalm 145:5). Read more...

Missions

Saint John of Kronstadt - Bunnell, Florida

St. John of Kronstadt Orthodox Church began as a mission parish in the year 2000, in a home chapel in Palm Coast, FL – a small town on Florida’s northeast coast located between St. Augustine and Daytona Beach. After two years, it became necessary to have services in area community centers, rented for Sundays and other Holy Days. Read more...

Youth

2021 St. Xenia Camp

Greetings St. Xenia Camp family,

As previously announced, through the intercessions of St. Xenia, the prayers of so many of you, and with the blessing of Metropolitan Demetrius, St. Xenia Camp 2021 will return to Forest Acres in Fryeburg, Maine August 15-21! Given the continued impact of COVID-19, camp this year may yet be somewhat different from the past Forest Acres experiences. We are sharing this information ahead of registration so that all families can make an informed decision on whether they feel comfortable sending their camper(s) this year. [Read more...]

 

Ask A Priest

Why do we Call Angels “Saint”?

Q. I noticed that we call the angels Michael and Gabriel "Saint." I thought the title "Saint" was only given to humans who have proven themselves Godly. Do you mind clarifying this for me? Is there a deeper meaning to "Saint" that I am not aware of?

-S.L. Read more...