Ἀναστάσιμον Μήνυμα 2013

Πασχαλινόν Μήνυμα 2013

Προς την Εκκλησίαν των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Βορείου και Νοτίου Αμερικής.

Αναστάσεως ημέρα, λαμπρυνθώμεν λαοί!

Αγαπητά τέκνα εν Κυρίω,

Η Ανάστασις του Κυρίου, Θεόυ, και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού είναι το κεντρικό γεγονός ολόκληρης της ανθρωπίνης ιστορίας. Δι’ αυτόν τον λόγο η ημέρα κατά την οποίαν αυτό το γεγονός συνέβη λέγεται «Κυριακή» εις τα Ελληνικά, Ρωσικά, Ισπανικά, και σε άλλες γλώσσες. Οι Χριστιανοί ανέκαθεν τηρούσαν την Κυριακή – τη πρώτη ημέρα της εβδομάδος – ως αγία ημέρα εις τιμήν της Αναστάσεως. Επίσης, νηστεύομε κάθε Τετάρτη και Παρασκευή κατά την διάρκειαν του ενιαυτού εις μνήμην της προδοσίας και Σταυρώσεως του Χριστού. Την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα μνημονέυομε τα γεγονότα που συνέβησαν πριν από δυο χιλιάδες έτη εις την Ιερουσαλήμ – την έγερση του Λαζάρου εκ των νεκρών, την είσοδο του Χριστού εις την Ιερουσαλήμ, και την προδοσίαν, την Στάυρωσιν, και Ανάστασίν Του. Επαναζώμεν αυτά τα γεγονότα νοερώς εις τας Θείας Ακολουθίας της Εκκλησίας, η οποία πάντοτε εκφράζεται διά της προσευχής. Δεν πρόκειται διά μίαν απλή μνείαν ιστορικών γεγονότων, αλλά διά μίαν αληθινή εμπειρία που επαναζώμεν διά να εμφανισθή η ζωή του Χριστού εις την ζωή ημών. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Χριστώ συνεσταύρωμαι, ζώ δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμοί Χριστός. Ο δε νυν ζώ εν σαρκί, εν πίστη ζω τη του Υιού τού Θεού του αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού.» (Γαλ. Β,20).

Η Ανάστασις τού Χριστού, το Άγιον Πάσχα, είναι η μεγαλυτέρα εορτή της Χριστιανοσύνης, δια τούτο καλείται «εορτή εορτών και πανήγυρις πανηγύρεων.» Δι΄αυτόν τον λόγον εορτάζεται κάθε Κυριακή όλου του ειαυτού και η ετοιμασία της εορτής έχει τόσην έκτασιν. Αρχίζοντας μετά του Τριωδίου, διερχόμεθα τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και φθάνομεν εις την Αγίαν και Μεγάλην Εβδομάδα. Ετοιμαζόμεθα μετά θέρμης και εορτάζομεν μετά μεγάλης χαράς διότι πανηγυρίζομε την επί του κράτους του θανάτου νίκη την οποίαν χάρισε εις ημάς ο Χριστός. Ο προαιώνιος Λόγος του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, έγινε σάρκα δια να σώση τον άνθρωπο από τας αμαρτίας αυτού– να γίνη, δηλαδή, ο πρωτότοκος των νεκρών. Αφού ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, ημείς όλοι θα αναστηθώμεν εκ νεκρών. Λέγει ο Χριστός «ότι έρχεται ώρα, εν ή πάντες οι εν τοίς μνημίοις ακούσονται της φωνής αυτού, και εκπορεύσονται, οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως.» (Ιωαν. Ε’. 28-29). Η Εκκλησία αναφέρεται πολλάκις εις την Ανάστασιν του Χριστού εις τας ακολουθείας της κηδείας και του μνημοσύνου, διότι ημείς οι Ορθόδοξοι ζώμε μετά της ελπίδος της Αναστάσεως εκ των νεκρών και ζωής αιωνίου.

Αδελφοί!

Ο Χριστός ήδη μας έχει χαρίσει την νίκη κατά του θανάτου την ημέρα του Πάσχα. Η ελπίδα της Αναστάσεως είθε να γεμίση την ζωήν ημών διά να αγαλλιασώμεθα αιωνίως μετά του Χριστού, του Αθανάτου Βασιλέως και Θεού ημών εν τη Βασιλεία των Ουρανών.

Διάπυρος ευχέτης πάντων υμών προς Κύριον,

+Ο Αμερικής Παύλος

Orthodox Awareness

Why the True Orthodox Are Truly Orthodox

A Rejoinder to Fr. Basil Gregoriates and an Apology for Breaking Communion with Ecumenist Bishops

In every age the devil tempts the faithful by various means: persecutions, foreign invasions, the lure of worldly seduction. Among his most effective snares are heresy and schism which, by separating Christians from the Church, lead them away from Christ and into spiritual deception and apostasy. Read more...

Missions

Saints Peter and Paul Orthodox Mission, Tucson, Arizona

Saints Peter and Paul Orthodox Church is a beautiful mission parish near downtown Tucson, a city in southern Arizona. It was started in 1997 by Father John Bockman, who was a missionary Priest formerly serving missions in Tennessee and Massachusetts since 1990. Father John served the faithful in Tucson and the surrounding area in his home Chapel until his repose in November of 2000. His wife, Presbytera Valerie, continued to make her home Chapel available for the mission, with clergy from Saint Nectarios Orthodox Church in Seattle and His Eminence, Metropolitan Moses of Toronto (then of Portland), visiting to provide the Divine Services.

Read more...
Youth

2021 St. Xenia Camp

Greetings St. Xenia Camp family,

As previously announced, through the intercessions of St. Xenia, the prayers of so many of you, and with the blessing of Metropolitan Demetrius, St. Xenia Camp 2021 will return to Forest Acres in Fryeburg, Maine August 15-21! Given the continued impact of COVID-19, camp this year may yet be somewhat different from the past Forest Acres experiences. We are sharing this information ahead of registration so that all families can make an informed decision on whether they feel comfortable sending their camper(s) this year. [Read more...]

 

Ask A Priest

Civil Annulment's Effect on Church Marriage?

Q. This concerns a U.S. marriage. If the marriage is civilly annulled, what is the effect upon the Church marriage? Is it also annulled? Read more...