Encyclical Nov 23/Dec 6 2013 (Greek)

Γρηγορίου ἐπ. Ἁκραγαντίων, Ἀμφιλοχίου ἐπ. Ἰκονίου

23ῃ Νοεμβρίου/6ῃ Δεκεμβρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πρὸς ἅπαντας, κλῆρον καὶ λαὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Χάρις εἴη ὑμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ, παρ᾽ ἡμὶν δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία.

Δόξα τῷ Θεῷ ὁ ὁποῖος προσφάτως μὲ ἀξίωσε νὰ ἐπισκεφθῶ τὴν ἡμετέραν πατρίδα διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν ὀκταετίαν, καὶ νὰ συμμετάσχω εἰς ἐκκλησιαστικὰς ἐκδηλώσεις, ὅπως τὴν ἀνακομιδὴν τῶν λειψάνων τῶν ἡμετέρων Γερόντων καὶ προκατόχων ἡμῶν, τῶν Μακαριστῶν αὐταδέλφων Πέτρου Μητροπολίτου Ἀστορίας καὶ Ἱερομονάχου Νήφωνος τῶν Ἀστυφίδων, καὶ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Παχωμίου τοῦ Χιοπολίτου.

Κατὰ τὴν ἐπίσκεψίν μου εἰς Ἑλλάδα, συμμετεῖχον εἰς τὴν συνεδρίασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου τῇ 10ῃ/23ῃ Ὀκτωβρίου 2013, ὅπου ἐδήλωσα καὶ πάλιν τὴν ἀδυναμίαν μου διὰ τὴν ὀμαλὴν ἄσκησιν τῶν ποιμαντορικῶν μου καθηκόντων εἰς τῆν Ἱερὰν Μητρόπολην Ἀμερικῆς δεδομένης τῆς δυσμενοῦς καταστάσεως τῆς ὑγείας μου, μαστιζόμενος ὑπὸ τῆς ἀσθενείας ἕνεκα τοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου τὸ ὁποῖον ὑπέφερα πρὸ ὀκταετίας. Ἐζήτησα ὅπως γίνῃ ἀποδεκτὴ ἡ παραίτησίς μου ἐκ τοῦ θρόνου τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως. Γενομένης συζητήσεως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεδέχθη τὸ αἴτημά μου, καὶ αὕτη τῇ 6ῃ/19ῃ Νοεμβρίου 2013 ὥρισε τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικον ὡς τοποτηρητὴν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς. Ὁ Μακαριώτατος, ὡς τοποτηρητὴς θὰ διοικῇ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολην ἔως τῆς ἐκλογῆς νέου Μητροπολίτου Ἀμερικῆς, καὶ ὠς ἐκ τούτου θὰ μνημονεύῃται τὸ ὄνομά του εἰς τὰς ἱερὰς ἀκολουθίας.

Ἡ ἰσχὺς τῆς παραιτήσεώς μου ἄρχεται ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς σχετικῆς ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαὸν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως.

Δὲν ἀποφάσισα ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ νὰ παραιτηθῷ ἀπὸ τὰ τῆς διοικήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς, ἀλλ’ ἔχει γίνῃ ἀπολύτως σαφὲς εἰς ἐμέ, ὅτι τὸ νὰ ἐπιφορτίζωμαι διὰ τῶν διοικητικῶν καθηκόντων εἶναι δυσβάσταχτον φορτίον. Ἠσθάνθην ὅτι ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Μητρόπολις θὰ ἠμποροῦσε νὰ διοικεῖται καλυτέρως ἀπὸ τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν περὶ αὐτὸν Ἱερὰν Σύνοδον.

Μὲ τὴν παραίτησίν μου ἀπὸ τὴν θέσιν τοῦ ἐνεργοῦ Μητροπολίτου Ἀμερικῆς συνεχίσω νὰ εἶμαι ἀρχιερεὺς τῆς Ἐκκλησίας, ἁπλῶς ἔπαυσα ἀπὸ τὰ διοικητικὰ καθήκοντα τῆς Μητροπόλεως. Δὲν σᾶς ἐγκατέλειψα, ἀλλὰ μάλλον παρέδωσα τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἀμερικῆς εἰς εκείνους ποὺ μποροῦν νὰ τὴν διοικήσουν καλυτέρως.

Εἶμαι ἀκόμη μεθ’ ὑμῶν καὶ σᾶς καλῶ νὰ στηρίξητε τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Καλλίνικον καὶ τοὺς ἐκπροσώπους του Ἀρχιερεῖς, εἰς τοὺς ὁποίους θὰ ἀναθέτῃ τὴν διευθέτησιν τῶν ἀνακυπτόντων ζητημάτων, ὅπως πιστῶς ἔχετε ὑποστήριξῃ ἐμὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ἔτη.

Προτρέπω ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ νὰ παραμείνητε στερεωμένοι εἰς τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν, σᾶς ζητῶ νὰ προσευχηθῇτε δι’ ἐμέ, ὅπως ἀπηλλαγμένος πλέον ἀπὸ τὸ δυσβάστακτον βάρος τῶν ποιμαντικῶν καθηκόντων, νὰ δυνηθῷ νὰ εὕρῳ τὴν πολυπόθητον γαλήνην ψυχῆς.

Προσευχηθεῖτε ὅπως ἡ παραίτησίς μου νὰ εἶναι πρὸς σωτηρίαν τῆς ἰδικῆς μου ψυχῆς, καὶ τὸ ὄφελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς.

Διάπυρος εὐχέτης πάντων ὑμῶν πρός Κύριον

† Ὁ Ἀμερικῆς Παῦλος

Orthodox Awareness

Refutation of an "Encyclical Sermon"

Refutation of an “Encyclical Sermon” by a Hierarch of the New Calendar Orthodox Church of Greece and a Wily Denigrator of Anti-Ecumenists and “Old Calendarists” Who Have Walled Themselves Off From His Church

by His Grace, Bishop Clement of Gardikion, Secretary of the Holy Synod

In Greek

In English

Missions

Saints Peter and Paul Orthodox Mission, Tucson, Arizona

Saints Peter and Paul Orthodox Church is a beautiful mission parish near downtown Tucson, a city in southern Arizona. It was started in 1997 by Father John Bockman, who was a missionary Priest formerly serving missions in Tennessee and Massachusetts since 1990. Father John served the faithful in Tucson and the surrounding area in his home Chapel until his repose in November of 2000. His wife, Presbytera Valerie, continued to make her home Chapel available for the mission, with clergy from Saint Nectarios Orthodox Church in Seattle and His Eminence, Metropolitan Moses of Toronto (then of Portland), visiting to provide the Divine Services.

Read more...
Youth

2023 Youth Conference

Please join us for the 2023 youth conference in Chicago, IL! To learn more, visit the home page or visit the conference website.

Ask A Priest

Civil Annulment's Effect on Church Marriage?

Q. This concerns a U.S. marriage. If the marriage is civilly annulled, what is the effect upon the Church marriage? Is it also annulled? Read more...